COCOM APP

Laatste bijwerking: 19 maart 2021

 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna "AV") regelen de registratie, het gebruik en de toegang tot de mobiele softwaretoepassing Cocom (hierna de "Cocom App") die wordt aangeboden door The Space Behind BV, met maatschappelijke zetel te Eduard Van Steenbergenlaan 48, bus 2, 2100 Antwerpen (België), met ondernemingsnummer 0733.609.812, RPR Antwerpen, info@cocom.be (hierna "Cocom").

1.2. Lees deze AV zorgvuldig door voordat u zich voor de Cocom App registreert of deze gebruikt en bewaar ze voor uw administratie. Door de Cocom App te installeren, te registreren, te gebruiken en/of te gebruiken, bevestigt u dat u de AV hebt gelezen en geaccepteerd en dat u wettelijk gebonden bent aan deze AV. U wordt verzocht deze AV te lezen en te aanvaarden voordat u de Cocom App voor het eerst gebruikt. Als u deze AV niet aanvaardt, verzoeken wij u zich te onthouden van installatie, registratie, gebruik en/of toegang tot de Cocom App.

 1. Definities

De in deze AV met een hoofdletter geschreven termen hebben de volgende betekenis:

 • Overeenkomst of AV: de onderhavige AV (inclusief het bijbehorende Privacybeleid) tussen u als gebruiker van de Cocom App en Cocom.
 • Vertrouwelijke informatie: zakelijke, technische of financiële informatie met betrekking tot de activiteiten van Cocom, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van bekendmaking.
 • Cocom App: de applicatie voor mobiele Android- of iOS-apparaten (d.w.z. mobiele telefoons, tablets of soortgelijke apparaten zoals die van tijd tot tijd beschikbaar komen) die door Cocom wordt aangeboden onder de merknaam "Cocom" en waarmee u toegang krijgt tot de diensten.
 • Cocom-beleid: het Annulerings- en Restitutiebeleid, het Privacybeleid, het Betalingsbeleid en elk ander beleid dat van tijd tot tijd op de Cocom App of www.cocom.be wordt gepubliceerd .
 • Overmacht: elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Cocom valt en die de uitvoering door Cocom (of een persoon die namens haar optreedt) van een van haar verplichtingen in het kader van deze overeenkomst verhindert, vertraagt of zwaar belast, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: natuurrampen, een epidemie of pandemie, het uitbreken of escaleren van vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog al dan niet is verklaard), hacking of een internetaanval die niet met redelijke veiligheidsmaatregelen kan worden voorkomen, of enige andere onwettige handeling tegen de openbare orde of het gezag, onvoorspelbare handelingen van de autoriteiten, staking of ander arbeidsconflict, overheidsbeperking, verstoring van het elektriciteitsnet of het elektronische communicatienetwerk, surseance van betaling, insolventie, curatele, bestuur, faillissement of liquidatie van een derde partij
 • Intellectuele Eigendom: alle volgende wettelijke rechten, titels of belangen in of voortvloeiend uit de wetten van België en de Europese Unie, elke staat, elk ander land of internationale verdragsregeling, al dan niet gedeponeerd, geperfectioneerd, geregistreerd of vastgelegd en nu of in de toekomst bestaand, gedeponeerd, uitgegeven of verworven, met inbegrip van alle vernieuwingen daarvan: (i) octrooien, octrooiaanvragen en octrooirechten, met inbegrip van alle dergelijke rechten die worden verleend na heruitgave, heronderzoek, splitsing, uitbreiding, voorlopige, voortzetting of voortzetting-in-deel-aanvragen, en gelijkwaardige of soortgelijke rechten overal ter wereld op uitvindingen en ontdekkingen; (ii) rechten in verband met auteursrecht en literaire eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, auteursrechtaanvragen en auteursrechtregistraties, en morele rechten; (iii) rechten in verband met knowhow of handelsgeheimen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën, concepten, methoden, technieken, uitvindingen en andere werken, al dan niet ontwikkeld of tot uitvoering gebracht, rechten op industriële eigendom, klanten-, leveranciers- en prospectlijsten en alle daarmee verband houdende informatie of databanken, en andere vertrouwelijke of eigendomsinformatie; (iv) industriële ontwerpen, industriële modellen, gebruiksmodellen, certificaten van uitvinding en andere aanwijzingen van eigendom van uitvindingen; (v) handelsmerken, dienstmerken, logo's, trade dress, internetadressen (URL's), handelsnamen en dienstnamen, al dan niet geregistreerd, en de daarmee verbonden goodwill; en (vi) alle rechten die analoog zijn aan die welke in de voorgaande bewoordingen zijn vermeld en alle andere eigendomsrechten met betrekking tot immateriële eigendom waar ook ter wereld.
 • Missie: Cocom wil gemeenschappen verbinden voor co-city living door accommodaties/vastgoed als een dienst (PaaS) aan te bieden. Wij stellen toegankelijkheid boven eigendom en zorgen voor een optimaal gebruik van de bestaande ruimte in en rond onroerend goed om de levensstijl van onze gebruikers comfortabeler te maken. Onze dynamische benadering van vastgoed maakt een vastgoedgebruiksmodel mogelijk waarmee iedereen groot kan leven en klein kan uitgeven. Met deze circulaire interpretatie van onroerend goed willen wij onze gebruikers (zowel gastheren als gasten) in staat stellen de levenscyclus van onroerend goed te verlengen, wat de duurzaamheid en persoonlijke groei van onze gebruikers ten goede komt.
 • Diensten: de huidige en toekomstige diensten en functionaliteiten die worden aangeboden via de Cocom App, die voorziet in een online platform waarmee gebruikers accommodaties kunnen publiceren, aanbieden, zoeken en boeken voor gebruik per uur, dag of langer.
 • Gebruiker(s): elke natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, elke rechtspersoon of elk samenwerkingsverband dat de Cocom App gebruikt, hetzij als gastheer (d.w.z. gebruikers die de accommodaties publiceren en aanbieden, hierna "gastheer" genoemd), hetzij als gast (d.w.z. gebruikers die de accommodaties zoeken, boeken of gebruiken, hierna "gast" genoemd).
 1. De rol van Cocom - gemeenschappen verbinden

3.1. Cocom biedt via haar Cocom App een platform waarmee gebruikers accommodaties kunnen publiceren, aanbieden, zoeken en boeken. Cocom bezit, controleert, biedt, verhuurt of beheert geen accommodaties. Cocom is geen makelaar, syndicus, verhuurder, huurder, vastgoedbeheerder, verzekeraar of organisator of verkoper van reispakketten.

3.2. Bij het uitvoeren van haar missie is Cocom een facilitator die gemeenschappen samenbrengt. Wanneer de gebruikers een boeking maken of accepteren, gaan zij rechtstreeks een contract met elkaar aan. Cocom is als facilitator geen partij in een contractuele relatie tussen de gebruikers en wordt dat ook niet.

3.3. Cocom koppelt zijn gebruikers allemaal met het oog op de bevordering van zijn missie, maar hij controleert de prestaties en het gedrag van zijn gebruikers niet en kan dat ook niet. Daarom garandeert Cocom niet (i) het bestaan, de kwaliteit, de veiligheid, de faciliteiten, de geschiktheid of de wettigheid van de accommodaties of (ii) de juistheid van de accommodaties, beoordelingen, identiteitsgegevens of andere informatie die door zijn Gebruikers wordt gepubliceerd.

3.4. Cocom koestert zijn gemeenschap. Daarom, hoewel haar gebruikers accepteren en erkennen dat Cocom geen verplichting heeft om haar gebruikers of hun gebruik van de Cocom App te controleren of te superviseren, heeft Cocom het recht om de accounts en publicaties van haar gebruikers te controleren (op eigen initiatief of naar aanleiding van klachten).

3.5. Om de integriteit van zijn gemeenschap te waarborgen, kan Cocom - naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving - alle publicaties op de Cocom App herzien, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende situaties: (i) om de Cocom App te bedienen, te wijzigen, bij te werken, te beveiligen en/of te verbeteren; (ii) om de naleving van deze AV te controleren; (iii) om te voldoen aan toepasselijke lokale wetten of het bevel of de eis van een rechtbank of administratieve autoriteit; (iv) om alle acties te ondernemen die in de AV of een van haar Cocom-beleidsregels zijn uiteengezet; en (v) om de kwaliteit van de Cocom App te waarborgen.

3.6. Cocom kan - naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing - informatie die door zijn gebruikers op de Cocom App is gepubliceerd, wijzigen, verwijderen of uitschakelen. Cocom kan ook - naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing - gebruikers (tijdelijk of permanent) opschorten, verwijderen en/of blokkeren van alle toegang tot de Cocom App, zonder dat deze opgeschorte, verwijderde en/of geblokkeerde gebruiker enige schadevergoeding verschuldigd is (zelfs als deze actie leidt tot de annulering van reserveringen of een gebruikscontract). Cocom zal zich naar beste vermogen inspannen om de gebruiker te informeren wanneer maatregelen tegen deze gebruiker worden uitgevoerd, maar Cocom is niet verplicht deze informatie te verstrekken voordat de maatregelen worden uitgevoerd.

3.7. Elke gebruiker (gastheer of gast) is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, voorschriften, regels, gerechtelijke of administratieve bevelen en/of instructies en/of contracten die op hem van toepassing (kunnen) zijn bij het gebruik van de diensten. Cocom neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de niet-naleving door haar gebruikers van al deze wetten, voorschriften, regels, gerechtelijke of administratieve bevelen en/of instructies en/of contracten, en de gebruikers stemmen er hierbij mee in Cocom te ontslaan van een dergelijke verantwoordelijkheid en af te zien van alle claims, al naar gelang het geval. De gebruikers stemmen ermee in Cocom te vrijwaren tegen alle (derde) claims als gevolg van hun niet-naleving van wetten, voorschriften, regels, gerechtelijke of administratieve bevelen en/of instructies en/of contracten.

 1. Registratie van gebruikers en gebruik van de applicatie

4.1. Registratie. Alle gebruikers moeten een account registreren voor toegang tot en gebruik van de Cocom App en de bijbehorende diensten. Alle gebruikers verbinden zich ertoe tijdens het gehele registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en hun accountinformatie te allen tijde actueel en nauwkeurig te houden. Cocom kan, maar is niet verplicht om (i) u te vragen om identificatie of andere informatie te verstrekken, (ii) controles uit te voeren om uw identiteit te verifiëren, en (iii) u te screenen aan de hand van openbare of derde databases of andere bronnen en rapporten op te vragen bij dienstverleners.

4.2. Vertrouwelijkheid van inloggegevens - inbreuk op de beveiliging door de Gebruiker. Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van hun accountgegevens. Een gebruiker moet Cocom onmiddellijk op de hoogte stellen als hij vermoedt dat zijn referenties verloren of gestolen zijn of dat zijn account gecompromitteerd is. Het is belangrijk op te merken dat een gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle activiteiten die via zijn Cocom App-account worden uitgevoerd. Cocom is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik door derden van de Cocom-account of inloggegevens van een gebruiker, met of zonder toestemming van de betrokken gebruiker, tenzij het gebruik een gevolg is van een wezenlijke tekortkoming van Cocom in de nakoming van zijn verplichtingen. Binnen dezelfde beperkingen kunnen gebruikers aansprakelijk worden gesteld voor schade die Cocom of een andere partij lijdt doordat iemand anders gebruik maakt van het bovenstaande. Het is daarom van het grootste belang om Cocom in kennis te stellen van elke inbreuk op de beveiliging, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen.

4.3. Gebruik van de Cocom App. Alle gebruikers moeten de Cocom App gebruiken in overeenstemming met de AVG en het Cocom-beleid. Voor toegang tot en gebruik van de Cocom App kan van de gebruikers worden verlangd dat zij over bepaalde compatibele hardware en software beschikken, waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Ook kunnen periodieke updates nodig zijn. Het gebruik van de Cocom App kan worden beïnvloed door het functioneren van al deze elementen waarover Cocom geen controle heeft. Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord de Cocom-app op eigen risico, met de nodige zorgvuldigheid en zorgvuldigheid en met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving te gebruiken.

Alle gebruikers garanderen dat de informatie die op de Cocom App of zijn servers wordt gepubliceerd (bijvoorbeeld per e-mail of via de Cocom App) niet onwettig of anderszins ongeschikt is voor openbaarmaking. Indien en voor zover van toepassing zullen de gebruikers zorgen voor een goede werking van hun hardware en zullen zij virussen of andere besmettende of destructieve elementen scannen en verwijderen alvorens informatie naar de servers van Cocom te verzenden.

Geen enkele gebruiker mag de Cocom App gebruiken voor het reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, publiceren of exploiteren voor privé- of commerciële doeleinden van de software (inclusief, zonder beperking, de Cocom App), inhoud of diensten die door Cocom worden geleverd of die via de Cocom App zijn verkregen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cocom. Deze beperking omvat elke poging om informatie van de Cocom App op te nemen in een andere map, product of dienst.

4.4. Gebruiksregels voor de Cocom App. Gebruikers onderschrijven de missie van Cocom en zullen altijd integer en met respect voor andere gebruikers handelen. Gebruikers zullen hun verbintenissen en verplichtingen ten opzichte van andere gebruikers nakomen (bijv. gebruikscontracten niet annuleren zonder geldige reden), Cocom (bijv. de Cocom App gebruiken in overeenstemming met de AV en het Cocom-beleid en het intellectuele eigendom van Cocom respecteren) en hun eigen gemeenschap (bijv. lokale wetgeving, community-regels, huisregels, enz.).

4.5. Beoordelingen. Alle Gebruikers kunnen elkaar en de accommodaties beoordelen. Bij het publiceren van een recensie verbindt de gebruiker zich ertoe zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk te zijn en zich te onthouden van godslastering, beledigend, discriminerend of ander taalgebruik dat de integriteit van onze gebruikers en/of de gemeenschap zou kunnen schenden. Cocom is niet verplicht om toezicht te houden op de beoordelingen, maar kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving beoordelingen verwijderen.

 1. De diensten: Gasten

5.1. Algemeen. Gasten zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen en nalaten en voor het handelen en nalaten van hun genodigden voor de via de Cocom App geboekte accommodatie. Een gast verbindt zich ertoe zich zorgvuldig te gedragen, de integriteit van de gastheer en de accommodatie te bewaren, de huisregels van een gastheer na te leven, de rechten van de gastheer met betrekking tot de accommodatie te respecteren en de accommodatie in dezelfde staat achter te laten als hij deze aantrof toen hij de accommodatie betrad.

5.2. Reservering. Wanneer de gast geïnteresseerd is in een accommodatie, moet hij via de Cocom App de beschikbaarheid daarvan controleren en een reserveringsaanvraag voor die accommodatie bij de gastheer indienen. Voordat hij formeel een reservering plaatst, kan de gast de huisregels van de verhuurder, het betalingsbeleid van Cocom, het annulerings- en restitutiebeleid van Cocom en alle aan deze reservering verbonden kosten bekijken en daarmee akkoord gaan. De kosten van een boeking omvatten de huurprijs, toepasselijke kosten, belastingen en eventuele andere items die tijdens het uitchecken worden aangegeven (hierna de "Totale Prijs"). Cocom kan een borgsom in rekening brengen en innen die tijdens het uitchecken is vastgesteld. De verhuurder beoordeelt alle boekingsaanvragen en wanneer deze worden geaccepteerd, wordt de gast verzocht de totaalprijs te betalen. Zolang de gast niet voor de boeking heeft betaald, is de verhuurder vrij om de accommodatie aan een andere gast te verhuren. Pas na ontvangst van een betalingsbevestiging ontstaat een contract tussen de gast en de verhuurder (hierna "gebruiksovereenkomst" genoemd). Het annulerings- en restitutiebeleid van Cocom en eventuele andere regels, normen, beleidslijnen of vereisten die in de accommodatievermelding of tijdens het uitchecken worden vermeld, maken deel uit van de gebruiksovereenkomst met de verhuurder.

5.3. Gebruikscontract. Wanneer tussen een gast en een gastheer een gebruiksovereenkomst wordt gesloten, staat deze overeenkomst de gast toe de accommodatie te betreden, te betrekken en te gebruiken. De verhuurder behoudt het recht om de accommodatie tijdens het verblijf van de gast opnieuw te betreden, indien redelijkerwijs noodzakelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Cocom mag redelijke boetes voor te lang verblijf in rekening brengen (aan de gastheer en/of de gast, al naar gelang het geval).

5.4. Wijziging van de boekingen. Verhuurders en gasten zijn verantwoordelijk voor alle boekingswijzigingen die zij via de Cocom App overeenkomen en gaan ermee akkoord eventuele extra bedragen, vergoedingen of belastingen in verband met een dergelijke wijziging te betalen.

5.5. Annulering en Terugbetaling. Als de gast een reservering annuleert, wordt het bedrag dat wordt terugbetaald (indien van toepassing) bepaald door het Annulerings- en Restitutiebeleid dat van toepassing is op de Gebruiksovereenkomst. Het Annulerings- en Restitutiebeleid van Cocom is beschikbaar op www.cocom.be. Als de gastheer de reservering annuleert, kan de gast recht hebben op een omboeking of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling volgens de Annulerings- en Restitutievoorwaarden.

 1. De diensten: Hosts

6.1. Algemeen. De Verhuurders zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen en nalaten en zijn tevens verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van iedereen die zij toestaan deel te nemen aan het verlenen van de Diensten. De Verhuurders zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de Totale Prijs, welke een all-in huurprijs is (met alle kosten en uitgaven redelijkerwijs bekend gemaakt) en het vaststellen van huisregels en vereisten voor de accommodatie. De verhuurder moet alle vergoedingen en kosten beschrijven in de beschrijving van de accommodatie en mag geen extra vergoedingen of kosten innen buiten de Cocom App om. Cocom zal verhuurders die de Cocom App gebruiken, maar offline extra betalingen voor de diensten ontvangen, permanent verbieden. Het is verhuurders verboden om gasten aan te moedigen om andere handelingen buiten de Cocom App te verrichten die in strijd zijn met deze AV en het beleid.

6.2. Contracten met Gasten. Wanneer de verhuurder een reserveringsaanvraag aanvaardt en vervolgens de betaling door de gast ontvangt, gaat hij rechtstreeks een overeenkomst aan met de gast (de gebruiksovereenkomst, zoals hierboven gedefinieerd). De gastheer is dan verantwoordelijk voor het leveren van de diensten onder de voorwaarden en tegen de prijs zoals vermeld in de accommodatie publicatie. De gastheer stemt er tevens mee in om voor elke boeking de toepasselijke vergoedingen en belastingen te betalen.

6.3. Cocom Vergoedingen. Voor elke boeking brengt Cocom 15% (inclusief BTW) van de totale prijs, zoals hierboven gedefinieerd, in rekening en dit bedrag wordt van uw uitbetaling afgetrokken (de "Cocom-vergoeding"). De Cocom-vergoeding wordt niet terugbetaald en Cocom behoudt zich het recht voor om de Cocom-vergoeding te allen tijde te wijzigen nadat de verhuurders hiervan naar behoren in kennis zijn gesteld. Alle voorwaarden die de verhuurder met de gast overeenkomt, moeten in overeenstemming zijn met de AV, het Cocom-beleid en de informatie in de beschrijving van de accommodatie. Dergelijke voorwaarden moeten duidelijk en opvallend in de beschrijving van de accommodatie worden vermeld.

6.4. De accommodatie. De door de verhuurder gepubliceerde accommodatie moet volledige en nauwkeurige informatie bevatten over de accommodatie, de all-inclusive prijs (met andere woorden, andere kosten, zoals schoonmaakkosten, moeten in de vermelde prijs zijn inbegrepen), en eventuele huisregels of vereisten die voor de gasten gelden. De verhuurder is verantwoordelijk voor alle handelingen en nalatigheden en voor het te allen tijde actueel en accuraat houden van de accommodatie-informatie (kalender, foto's, enz.). De Verhuurder dient toestemming (indien en waar vereist) en een adequate verzekering te verkrijgen voor het verlenen van Diensten.

6.5. Reclame voor en promotie van accommodaties. Cocom kan bepaalde accommodaties promoten. Voor advertenties en promotie van accommodaties kunt u contact opnemen met info@cocom.be.

6.6. Lokale regelgeving en wetgeving. De Verhuurder is verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van alle (belasting)wetten, regels, voorschriften en contracten met derden die van toepassing zijn op de accommodatie en verlening van Diensten (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of verboden die gelden voor onderverhuur, kortetermijnverhuur, het verkrijgen van vergunningen en/of licenties, het registreren van Gasten, het verwerken van persoonsgegevens, enz.)

6.7. Annuleringen en Terugbetaling. Als een gast een reservering annuleert, wordt het aan de gastheer betaalde bedrag bepaald door het Annulerings- en Restitutiebeleid dat op die reservering van toepassing is. Het Annulerings- en Restitutiebeleid van Cocom is beschikbaar op www.cocom.be. Een gastheer mag een gast niet zonder geldige reden annuleren. Als de verhuurder een gast zonder geldige reden annuleert, behoudt Cocom zich het recht voor een annuleringsboete en andere gevolgen op te leggen. Als de gast recht heeft op terugbetaling, wordt het bedrag dat de gastheer ontvangt verminderd met het bedrag dat Cocom aan de gast terugbetaalt of anderszins verstrekt, en met eventuele andere redelijke kosten die Cocom als gevolg van de annulering maakt. Als een gast een terugbetaling ontvangt nadat de gastheer al is betaald, of als het bedrag van de terugbetaling en andere door Cocom gemaakte kosten hoger is dan de uitbetaling van de gastheer, kan Cocom (via zijn betalingsverwerker Stripe) dat bedrag terugvorderen van de gastheer, onder meer door betalingen om te leiden of door de terugbetaling te verrekenen met toekomstige uitbetalingen. Deze AV en het Cocom-beleid hebben voorrang op het eventuele annuleringsbeleid van de gastheer.

6.8. Wijzigingen van de boekingen. Verhuurders en gasten zijn verantwoordelijk voor alle boekingswijzigingen die zij via de Cocom App overeenkomen en gaan ermee akkoord eventuele extra bedragen, vergoedingen of belastingen in verband met dergelijke wijzigingen te betalen.

6.9. Belastingen. De verhuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en nakomen van zijn verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving om alle toepasselijke BTW of andere indirecte belastingen, bezettingsbelasting, toeristenbelasting, inkomstenbelasting of andere belastingen ("Belastingen") te rapporteren, te innen, af te dragen of in uw prijs op te nemen. Indien en wanneer belastingvoorschriften Cocom verplichten om belastinginformatie over de gastheer te verzamelen en/of te rapporteren, is Cocom hiertoe gemachtigd.

6.10. Vertegenwoordigers van Hosts die bedrijven, organisaties, partnerschappen, etc. zijn. De persoon die zich namens of als onderdeel van een bedrijf of organisatie registreert, wordt beschouwd als de gastheer en is individueel verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlenen van de diensten. Telkens wanneer deze persoon de diensten aanbiedt en boekingen bevestigt via de Cocom App, verklaart en garandeert deze persoon bevoegd te zijn om het bedrijf of de organisatie te vertegenwoordigen en namens het bedrijf of de organisatie een gebruiksovereenkomst aan te gaan.

 1. Duur en beëindiging

7.1. Duur. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat Cocom of de gebruiker de overeenkomst opzegt.

7.2. Beëindiging. Elke gebruiker kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door zijn account te verwijderen of een e-mail te sturen naar legal@cocom.be, met dien verstande dat de gebruiker ervoor zorgt dat alle geboekte accommodaties en gebruiksovereenkomsten zijn voltooid voordat de beëindiging van kracht wordt. Cocom kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen per e-mail. Cocom kan de overeenkomst ook onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving (en dus de toegang tot de Cocom App en zijn diensten stopzetten) als (i) de gebruiker de AV of het Cocom-beleid wezenlijk schendt, (ii) de gebruiker toepasselijke wetten overtreedt, (iii) een dergelijke actie noodzakelijk wordt geacht door Cocom om zijn gemeenschap en/of missie te beschermen (bijv. (iv) Cocom kennis krijgt van feiten die de vertrouwensrelatie tussen de gebruiker en Cocom in gevaar brengen of die de reputatie van Cocom schaden of dreigen te schaden; of (v) de gebruiker via de Cocom App een van de volgende handelingen verricht: 'spamming', 'hacking', 'phishing', 'pharming'.

 1. wijzigingen in de Cocom App / deze AV

De functionaliteiten van de Cocom App kunnen van tijd tot tijd variëren. Indien een nieuwe dienst of functionaliteit als onderdeel van de diensten beschikbaar wordt gesteld, wordt u daarover geïnformeerd en staat het u vrij om te beslissen of u er al dan niet gebruik van maakt. Deze AV kunnen door Cocom worden gewijzigd met één (1) maand voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Als de gebruiker dergelijke wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft deze gebruiker het recht om de overeenkomst op te zeggen en de Cocom App te verwijderen.

 1. Intellectueel eigendom

9.1. Cocom en/of haar licentiegevers zijn de eigenaar(s) of begunstigde(n) van alle intellectuele eigendomsrechten en knowhow in verband met de Cocom App. Alle auteursrechten, databankrechten en softwarerechten op al het materiaal dat op, in of via de Cocom App beschikbaar is, met inbegrip van alle informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen en alle broncodes, softwarecompilaties en ander materiaal zijn eigendom van Cocom en/of haar licentiegevers. Niets in de Cocom App mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om commercieel gebruik te maken van enig handelsmerk, intellectueel eigendomsrecht of auteursrechtelijk beschermd materiaal van Cocom en/of haar licentiegevers zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.2. Gebruikers mogen niet: (i) de onderdelen van de Cocom App (inclusief de bijbehorende software) op enigerlei wijze wijzigen, vertalen of aanpassen; (ii) de onderdelen van de Cocom App (inclusief de bijbehorende software) op enigerlei wijze decompileren of demonteren; (iii) de onderdelen van de Cocom App (inclusief de bijbehorende software) op enigerlei wijze te kopiëren, behalve om een reservekopie te maken; (iv) de onderdelen van de Cocom App (inclusief de bijbehorende software) of de documentatie op enigerlei wijze of in enigerlei vorm aan derden over te dragen, te vervreemden, in sublicentie te geven, te leasen, uit te lenen of te distribueren; (v) de Cocom App of een onderdeel daarvan samen te voegen in andere programma's of afgeleide werken te creëren op basis van (een onderdeel van) de Cocom App; (vi) de Cocom App of vertrouwelijke informatie daarover geheel of gedeeltelijk te gebruiken om software te creëren die functioneel gelijkwaardig is aan de Cocom App of een onderdeel daarvan; (vii) de Cocom App te gebruiken op een wijze die kan leiden tot het aanmoedigen, verkrijgen of uitvoeren van onwettige of criminele activiteiten of die schade of letsel aan personen kan veroorzaken; en/of (viii) kennisgevingen over eigendomsrechten (met inbegrip van handelsmerken en auteursrechten) die op de Cocom App zijn aangebracht of erin zijn opgenomen, te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

9.3. Met de Cocom App kunnen gebruikers informatie zoals tekst, recensies, foto's en andere inhoud ("Inhoud") delen. Door het delen van dergelijke inhoud verlenen de gebruikers Cocom een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie, voor de duur van de bescherming van de aldus gelicentieerde rechten, voor toegang, gebruik, opslag, kopiëren, wijzigen, voorbereiden van afgeleide werken, verspreiden, publiceren, verzenden, streamen, uitzenden en anderszins op enigerlei wijze exploiteren van dergelijke inhoud. Cocom kan de inhoud gebruiken om zijn diensten te promoten, in alle media en op elk platform, bekend of onbekend, met inbegrip van internet en sociale netwerken. Als de inhoud persoonlijke informatie bevat, zal Cocom deze informatie alleen voor deze doeleinden gebruiken, mits het gebruik in overeenstemming is met ons privacybeleid. Voor alle duidelijkheid: wanneer een gebruiker inhoud publiceert, verklaart en garandeert deze gebruiker aan Cocom dat deze inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van derden.

9.4. Cocom behoudt zich het exclusieve recht voor om eventuele fouten in de Cocom App, zijn diensten of documentatie te corrigeren.

9.5. Alle gebruikers verbinden zich er hierbij toe Cocom onmiddellijk in kennis te stellen van elke vordering van een derde partij die gebaseerd is op een vermeende schending door Cocom van de intellectuele-eigendomsrechten van derden, alsmede alle informatie en steun in verband hiermee te verstrekken.

 1. Gebruik van beelden

10.1. De Cocom App biedt haar gebruikers de mogelijkheid om afbeeldingen met andere gebruikers te delen die al dan niet de afbeelding van een persoon bevatten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de Cocom App om alle toestemmingen van de afgebeelde personen te verkrijgen. Cocom aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien de gebruikers deze afbeeldingen gebruiken zonder toestemming van de afgebeelde persoon of personen. Alle gebruikers begrijpen en aanvaarden alle verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van afbeeldingen van personen zonder schriftelijke toestemming.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. De taken en verantwoordelijkheden van Cocom in het kader van deze overeenkomst zijn beperkt tot de taken en verantwoordelijkheden die daarin uitdrukkelijk zijn uiteengezet en aangegaan. Cocom is niet aansprakelijk - en alle gebruikers stemmen er hierbij mee in af te zien van alle claims in dit verband - voor enig verlies (d.w.z. verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, claims, vergoedingen, kosten en uitgaven) dat direct of indirect voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met:

 • De slechte werking van een apparaat van de Gebruiker of van een elektronisch communicatienetwerk in het algemeen van software of hardware van derden;
 • Elke reden buiten de controle van Cocom, met inbegrip van gevallen van overmacht;
 • Elke vertraging, verlies van gegevens of schade in het kader van de overdracht tussen de Cocom App en de ontvanger;
 • Het nalatige, illegale, onethische, frauduleuze of criminele handelen of nalaten van de dienstverleners van Cocom en/of derden;
 • Hacken en/of de verspreiding van computervirussen, bugs of andere malware, storingen of fouten;
 • Elke schending door een gebruiker van een bepaling van deze AV en/of elk abnormaal of onjuist gebruik van de Cocom App.

11.2. Zonder het voorgaande te beperken, is Cocom in geen geval aansprakelijk voor:

 • alle indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van of schade aan klanten, verlies van gegevens, winstderving, verstoring van de bedrijfsvoering, vorderingen van derden, reputatie of verwachte besparingen, zelfs als Cocom werd geadviseerd of anderszins op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van dergelijke verliezen en ongeacht of de oorzaak van de actie contractueel of uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins is;
 • elk rechtstreeks verlies dat niet uitsluitend is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Cocom zelf.

11.3. Voor zover toegestaan door dwingend recht en niettegenstaande andersluidende bepalingen in de overeenkomst, zal de totale aansprakelijkheid van Cocom op grond van de overeenkomst voor alle door een gebruiker geleden schade die hierin niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten, niet meer bedragen dan het laagste van de totale inkomsten van een gebruiker als gevolg van de diensten of 10.000 euro. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ongeacht de rechtsgrond of de aard van de vordering.

 1. Algemene uitsluiting van garanties

12.1. Hoewel Cocom redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat alle informatie en documentatie met betrekking tot de Cocom App correct is, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd en kan Cocom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van enige informatie.

12.2. De Cocom App en alle onderdelen ervan worden geleverd op een "as available" of "as is" basis. Alle expliciete of impliciete garanties worden hierbij afgewezen, met inbegrip van garanties inzake verkoopbaarheid, kwaliteit van de informatie of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele informatie die door een gebruiker van Cocom wordt verkregen, schept enige garantie. Zonder beperking en voor zover wettelijk mogelijk, wijst Cocom alle garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de Cocom App of gerelateerde software en haar diensten af, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

12.3. Het raadplegen, downloaden of anderszins verkrijgen van inhoud via de Cocom App gebeurt op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de Cocom App kan voortvloeien.

12.4. Cocom zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Cocom App 24/7 toegankelijk of beschikbaar is, maar kan dit niet garanderen. Cocom heeft het recht om de Cocom App (tijdelijk) ontoegankelijk of niet beschikbaar te maken voor een of meer Gebruikers om de Cocom App te optimaliseren, onder meer voor onderhoudsdoeleinden of vanwege technische vereisten.

 1. Aansprakelijkheid van de gebruiker

Een gebruiker kan ertoe worden verplicht Cocom schadeloos te stellen voor alle door haar geleden schade, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, als gevolg van: (i) een schending van deze AV door een gebruiker; (ii) misbruik van de Cocom App door een gebruiker; (iii) een schending of inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden in het kader van (het gebruik van) de Cocom App; en/of (iv) een schending van lokale wetten, voorschriften en bevelen van gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

 1. privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid dat hier beschikbaar is: www.cocom.be.

 1. Onafhankelijkheid

De relatie van de gebruikers met Cocom is die van een onafhankelijk individu of entiteit en niet die van een werknemer, agent, joint-venturer of partner van Cocom. Cocom stuurt of controleert de door de gebruikers aangeboden diensten niet en de gebruikers hebben de volledige discretie of en wanneer zij diensten aanbieden en tegen welke prijs en onder welke voorwaarden.

 1. diverse

16.1. Volledige overeenkomst. Deze AV en het Cocom-beleid vormen de volledige overeenkomst tussen een gebruiker en Cocom met betrekking tot de Cocom App, inclusief alle updates/upgrades die worden geleverd ter vervanging en/of aanvulling van de oorspronkelijke Cocom App, en tot de toegang en het gebruik ervan door een gebruiker.

16.2. Overdracht. Deze overeenkomst mag door een gebruiker niet worden toegewezen of overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cocom. Cocom kan haar rechten en verplichtingen te allen tijde overdragen, mits zij ervoor zorgt dat de rechten van de gebruiker ook na deze overdracht voldoende zijn gewaarborgd.

16.3. Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze AV ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, zullen beide partijen worden ontheven van alle rechten en verplichtingen die uit een dergelijke bepaling voortvloeien, maar alleen in de mate waarin deze bepaling ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is en op voorwaarde dat elke dergelijke bepaling wordt gewijzigd in de mate die nodig is om deze geldig, wettig en uitvoerbaar te maken met behoud van de bedoeling van de partijen. Alle andere bepalingen van deze AV worden geacht volledig geldig en afdwingbaar te zijn, tenzij anders wordt bewezen.

16.4. Geen verklaring van afstand. Als Cocom nalaat een bepaling van deze AV of aanvullende voorwaarden af te dwingen, mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze bepalingen of van zijn recht om deze bepaling af te dwingen.

16.5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie. Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze AV of de Cocom App is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, onverminderd de rechten van de niet-professionele gebruikers om een rechtsvordering in te stellen bij andere bevoegde rechtbanken.

 1. neem contact op met

Als u vragen heeft over onze diensten, de Cocom App of deze AV, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op legal@cocom.be of per post naar: The Space Behind BV, Eduard Van Steenbergenlaan 48-2, 2100 Antwerpen (België).

Laatste update: 19 maart 2021