Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna "Privacybeleid") is van toepassing op alle gebruikers die de website www.cocom.be bezoeken en/of de mobiele softwaretoepassing Cocom (hierna de "Cocom App") die wordt aangeboden door The Space Behind BV, met maatschappelijke zetel te Eduard Van Steenbergenlaan 48, bus 2, 2100 Antwerpen (België), met ondernemingsnummer 0733.609.812, RPR Antwerpen, info@cocom.be (hierna "Cocom") registreren, gebruiken en openen.

Wij waarderen uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid willen wij u in duidelijke bewoordingen informeren over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, de rechtsgrondslag voor deze verwerking, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, hoe lang wij uw gegevens zullen bewaren, hoe wij uw gegevens zullen beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

     1. Wie zijn wij?

Cocom heeft een platform opgezet, bestaande uit een website(www.cocom.be) en de Cocom App, dat tot doel heeft gemeenschappen te verbinden voor co-city living door property as a service (PaaS). In het kader van deze activiteiten verzamelen, bewaren, openbaar maken en/of anderszins verwerken wij persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kwalificeren wij als "verantwoordelijke voor de verwerking" met betrekking tot deze persoonsgegevens.

     2. Wiens persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van onze activiteiten (zoals hierboven beschreven) verwerken wij persoonsgegevens van professionele en niet-professionele gebruikers die zich op de Cocom App abonneren, van prospects, van personen die zich op onze elektronische nieuwsbrief abonneren, van bezoekers van onze website en van contactpersonen bij professionele gebruikers van de Cocom App.

     3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen voor zover deze informatie relevant is voor de doeleinden waarvoor wij deze nodig hebben, zoals uiteengezet in titel 4 hieronder. Telkens wanneer bepaalde informatie verplicht is en andere informatie optioneel, wordt dit duidelijk als zodanig aangegeven, zodat u kunt kiezen of u ons dergelijke informatie wilt verstrekken.

     4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de klantenadministratie;
 • Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren
 • Voor de authenticatie en toegang tot uw account op de Cocom App;
 • Voor het beheer van (factuur)geschillen en claims;
 • Voor de behandeling van vragen en klachten van klanten;
 • Voor markt- en statistisch onderzoek;
 • Voor direct marketing doeleinden;
 • Voor de verhuur of verkoop van commerciële informatie (als u daarvoor toestemming hebt gegeven).
 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de levering van diensten en voor de opvolging en verbetering van onze diensten en facturatie, om u bepaalde informatie te verstrekken met betrekking tot de aangekochte dienst, of in het kader van de behandeling van klachten van klanten, beroepen wij ons op de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing (verzending van onze elektronische nieuwsbrief):
 • als u een gebruiker van de Cocom App bent, beroepen wij ons op de uitzondering voor bestaande klanten (art.1, 1° van het Koninklijk Besluit van 4 april 2003);
 • als u geen gebruiker van de Cocom App bent, vertrouwen wij op uw opt-in toestemming. Dit betekent dat alleen als u ondubbelzinnig hebt aangegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief wilt ontvangen (dit staat u geheel vrij), wij u zullen inschrijven voor onze elektronische mailings.

  U hebt te allen tijde het recht deze toestemming kosteloos en zonder negatieve gevolgen voor u in te trekken. U kunt dit doen per e-mail (zie hieronder) of via de opt-out link in elk van onze marketingmailings.
 • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verhuur of verkoop aan derden voor direct-marketingdoeleinden vertrouwen wij op uw opt-in toestemming (het staat u volledig vrij hiermee in te stemmen).

  U hebt het recht deze toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken zonder dat dit negatieve gevolgen voor u heeft. U kunt dit per e-mail doen (zie hieronder).
 • in alle andere gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op onze legitieme belangen (d.w.z. het belang om contact op te nemen met prospects en mogelijke klanten om hen te informeren over ons aanbod, het belang om ons bedrijf in het algemeen te promoten, zowel online als offline, het belang om markt- en statistisch onderzoek uit te voeren, enz.)
     5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de volgende partijen:

 • Met onze dienstverleners die optreden als onze "verwerkers" , zoals onze IT-provider, onze leverancier van clouddiensten en onze leverancier van betalingsdiensten.
 • Met onze professionele adviseurs, zoals externe advocatenkantoren en accountants.
 • Met overheidsinstanties zoals de regering, politieautoriteiten of justitie indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij zullen passende waarborgen toepassen wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven. Indien nodig zullen wij bijvoorbeeld een gegevensoverdracht of een verwerkingsovereenkomst sluiten waarin de beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden gespecificeerd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derden voor direct marketing doeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

     6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor wij ze verwerken (zoals hierboven opgesomd). Daarna is het nog mogelijk dat ze terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar ze worden niet meer actief in een bestand verwerkt.

Meer specifiek worden de volgende bewaarrichtlijnen door ons toegepast:

 • persoonsgegevens in boekhoudkundige, financiële of andere officiële documenten worden bewaard zolang deze documenten wettelijk moeten worden bewaard;
 • de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering en de follow-up van een contractuele relatie worden bewaard voor de volledige duur van die relatie en tot 10 jaar na de beëindiging ervan;
 • persoonsgegevens die in het kader van de behandeling van een klacht zijn verkregen, worden gewist (of geanonimiseerd) zodra de klacht is afgesloten;
 • alle persoonsgegevens die voor marketingdoeleinden worden gebruikt, worden bewaard zolang wij u relevante mailings sturen en maximaal 1,5 jaar daarna. Zodra wij constateren dat uw contactgegevens niet langer accuraat of actief zijn, of wanneer u besluit gebruik te maken van uw afmeldingsrecht, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden bewaren; en
 • Voor gegevens die via cookies worden verzameld, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze belangen in het kader van een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens langer bewaren.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

     7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico's die wij hebben vastgesteld.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Verder streven wij ernaar uw persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te houden. Met het oog daarop verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging in uw contactgegevens).

Meer informatie over onze beschermingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

     8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

Binnen de grenzen van de artikelen 15-22 van de GDPR heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: u hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en hoe en waarom ze worden verwerkt, alsmede om een kopie van die gegevens te ontvangen.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om een rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens aanvullen als u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken.
 • Recht op wissen ("recht om te worden vergeten"): u hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen gegevens te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel kosteloos. Alleen bij duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen wij een redelijke vergoeding vragen.

Wij streven ernaar uw verzoeken of vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Wij kunnen u vooraf om een identiteitsbewijs vragen om uw verzoek te controleren.

Voor meer informatie en advies over bovenstaande rechten kunt u terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Ten slotte heeft u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per gewone post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

     9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we wijzigingen in het beleid plaatsen, zullen we de datum van de "laatste update" onderaan dit Privacybeleid wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid zal te allen tijde beschikbaar zijn in de Cocom App of op onze website.

     10. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op legal@cocom.be, of per post naar:
The Space Behind, Eduard Van Steenbergenlaan 48/2, 2100 Antwerpen (België).